Монитор на пациентот со повеќе параметри од серијата H